Ştiri site

Autentificare studenţi în platforma Moodle de pe dispozitive mobile

de către Puiu Ungureanu-
Imaginea ADMIN

Pentru utilizarea platformei Moodle de pe dispozitive mobile atenţionăm că pot apărea erori la autentificare sau erori la schimarea parolei. Aşadar nu recomandăm utilizarea acestor dispozitive.

Autentificare studenţi în platforma Moodle

de către Puiu Ungureanu-
Imaginea ADMIN

Accesul studenților se face pe baza contului de mail instituţional user@biologieuaic.onmicrosoft.com (folosit şi pentru autentificarea în platforma Microsoft Teams) iar parola de acces iniţială este formată din primele opt cifre. La prima autentificare, în platformă accesul este condiţionat obligatoriu de schimbarea parolei. Pentru probleme de autentificare vă rugăm completaţi formularul de contact.

Înrolarea studenţiilor la cursurile online în platforma Moodle

de către Puiu Ungureanu-
Imaginea ADMIN

Cadrul didactic titular înscrie studenții la cursul online sau le poate permite înscrierea individuală (auto-înscrierea la curs), eventual pe baza unei chei de acces comunicată acestora în prealabil.

Verificare acces platforma Moodle

de către Puiu Ungureanu-
Imaginea ADMIN

Studenţii care sunt programaţi pentru susţinerea testelor grilă sunt rugaţi să se asigure din timp că nu există probleme la autentificarea în plantforma Moodle. Eventualele probleme de autentificare nu pot fi soluţionate într-un timp scurt!

Programare teste grilă în platforma Moodle

de către Puiu Ungureanu-
Imaginea ADMIN

Pentru programarea testelor grilă în platforma Moodle, cadrele didactice sunt rugate, să verifice în calendar disponibilitatea datei cât şi a orei pentru a evita suprapunerea acestor evaluări on-line.

Accesul la cursuri în platforma Moodle

de către Puiu Ungureanu-
Imaginea ADMIN

Accesul studenților în platforma Moodle se face doar pe baza contului de utilizator și parolă de acces valabilă. După autentificare, accesul la fiecare curs necesită înscrierea la acel curs, în calitate de student („Cursant” în platformă).

Autentificare cadre didactice în platforma Moodle

de către Puiu Ungureanu-
Imaginea ADMIN

Pentru informaţii legate de modul de autentificare în platforma Moodle cadrele didactice sunt rugate să trimită un mail la adresa puiuc@uaic.ro.


Cursuri disponibile

Materialele pentru acest curs sunt disponibile la adresa:
https://mail.uaic.ro/~marius.mihasan/teaching/teaching_ro.html
Prezentul curs a fost creat pentru simula și realiza evaluarea on-line în perioda sesiunii.

Materialele pentru acest curs sunt disponibile la adresa:
https://mail.uaic.ro/~marius.mihasan/teaching/teaching_ro.html
Prezentul curs a fost creat pentru simula și realiza evaluarea on-line în perioda sesiunii.

Curs creat pentru a facilita evaluarea la disciplina Biologie Moleculara, specializarea Biochimie, anul II. 

Materialele pentru acest curs sunt disponibile la adresa: 

http://cercetare.bio.uaic.ro/cadre/pagini-personale/marius.mihasan/teaching/teaching_eng.html

Obiective generale

 • Cunoașterea împrejurărilor istorice și cadrul științific în care a luat naștere această știință și necesitățile cărora această disciplină le răspunde.
 • Înțelegerea și explicarea mecanismelor care stau la baza funcționării sistemelor biologice prin aplicarea principiilor fizice, a metodelor de analiză matematică și a modelării computerizate
 • Cunoașterea mecanismelor fizice implicate în procese biologice care au loc la nivel celular, individual, supraindividual și ecologic.
 • Înțelegerea mecanismelor de acțiune ale unor agenți fizici, chimici, farmacologici la diferite niveluri în organismele vii.
 • Înțelegerea conceptelor fundamentale ale biofizicii ce țin de exploatarea metodelor și tehnicilor utilizate în studiul fenomenelor biologice.
 • Dobândirea unei viziuni de ansamblu asupra evoluției structurale și funcționale a organismelor vii în cadrul unui tablou general al evoluției materiei la scară universală.

Această secțiune este destinată studenților care au lucrări de licență la disciplina Biofizică și de disertație la Bioinformatică aplicată. Șef. lucr. dr. Călin Lucian Maniu.

Materialele pentru acest curs sunt disponibile la adresa:
https://mail.uaic.ro/~marius.mihasan/teaching/teaching_ro.html
Prezentul curs a fost creat pentru simula și realiza evaluarea on-line în perioda sesiunii.

Obiectiv principal - Dobândirea de cunoștințe teoretice și aplicative de bază privind imunitatea organismelor.

Scurta descriere - Cursul prezintă modul de funcționare a sistemului imunitar și rolul îndeplinit în protecția organismului împotriva infecțiilor microbiene. Este detaliată participarea componentelor nespecifice și specifice ale sistemului imunitar la elaborarea răspunsului imun.


Structura şi replicarea moleculelor informaţionale (ADN / ARN) , replicarea, transcripția, translația și mecanismele de reglare.

Tehnici de analiza a ADN și ARN: izolarea și purificarea acizilor nucleici din diferite surse, PCR și variante, Electroforeză, Secvențiere și analiza secvențelor.

Activitățile se adresează studenților din anul I Biologie, promoția 2020-2023, grupele E,F,G.

Obiectiv general al disciplinei:

Cunoaşterea proceselor fiziologice fundamentale ale organismelor vegetale superior organizate, înțelese în strictă corelație cu condiţiile de mediu de care acestea dispun în arealul lor de viață.

Obiective specifice:

După parcurgerea acestei discipline studenții vor fi capabili să:

 • analizeze procesele fiziologice specifice organismelor vegetale superior organizate utilizând modele şi algoritmi adecvați;
 • descopere şi să îşi dezvolte abilităţi de cercetare în echipă, prin stabilirea de modele experimentale corecte din punct de vedere științific;
 • aprofundeze și să explice particularităţile organismelor vegetale superior organizate şi reacţiile lor funcţionale adaptative la condiţiile de viaţă de care acestea dispun în diverse zone ale Globului;
 • utilizeze un limbaj ştiinţific actualizat pentru comunicarea corectă a datelor în lumea ştiinţifică contemporană.

Obiectiv general - Dobândirea unor cunoștințe teoretice și aplicative de bază privind rolul și importanța microorganismelor procariote.

Obiective specifice              

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenții vor fi capabili să:

- să înțeleagă structura și fiziologia celulelor bacteriene

- să diferențieze principalele grupe de microorganisme

- să cunoască rolul și importanța microorganismelor procariote

- să manipuleze microorganisme în condiții de laborator

- să utilizeze un limbaj științific specific disciplinelor microbiologice


Obiectiv principal - Dobândirea de cunoștințe teoretice și aplicative de bază privind imunitatea organismelor.

Scurta descriere - Cursul prezintă modul de funcționare a sistemului imunitar și rolul îndeplinit în protecția organismului împotriva infecțiilor microbiene. Este detaliată participarea componentelor nespecifice și specifice ale sistemului imunitar la elaborarea răspunsului imun.

Biologie Moleculară - Biologie An III

Materialele pentru acest curs sunt disponibile la adresa:
https://mail.uaic.ro/~marius.mihasan/teaching/teaching_ro.html
Prezentul curs a fost creat pentru simula și realiza evaluarea on-line în perioda sesiunii.

Managementul laboratorului de analize și cercetare bio-medicală

Obiective generale

 • Dobândirea competențelor necesare în utilizarea instrumentelor bioinformatice și a metodelor statistice aferente acestora în scopul prelucrării și interpretării datelor obținute în urma analizelor efectuate
 • Introducere în bioinformatică, știință interdisciplinară
 • Scopul și importanța bioinformaticii, progresele realizate în domeniu, tendințe și limitări
 • Bazele de date biologice și utilitatea lor în cercetarea biomedicală
 • Cunoașterea modului de organizare și al conținutului principalelor tipuri de baze de date biologice
 • Identificarea și extragerea informațiilor din bazele de date biologie, exploatarea lor în cercetarea biomedicală
 • Inițiere în limbajul de programare PERL pentru bioinformatică. Înțelegerea conceptelor fundamentale de programare și implementare a unor algoritmi. Studii de caz folosind PERL în analiza și prelucrarea fișierelor din bazele de date biologice.

Se vor posta portofoliile individuale pentru activitate de seminar, iar pentru activitatea de curs - eseuri de 1 pagina.

- suport de curs, var. restransa

- teme pentru seminarii: 02.04, 03.04, 10.04, 08.05. 09.05.2020


Obiective generale

 • Dobândirea competențelor necesare în utilizarea instrumentelor bioinformatice și a metodelor statistice aferente acestora în scopul prelucrării și interpretării datelor obținute în urma analizelor efectuate
 • Introducere în bioinformatică, știință interdisciplinară
 • Scopul și importanța bioinformaticii, progresele realizate în domeniu, tendințe și limitări
 • Bazele de date biologice și utilitatea lor în cercetarea biomedicală
 • Cunoașterea modului de organizare și al conținutului principalelor tipuri de baze de date biologice
 • Identificarea și extragerea informațiilor din bazele de date biologie, exploatarea lor în cercetarea biomedicală • Inițiere în limbajul de programare PERL pentru bioinformatică. Înțelegerea conceptelor fundamentale de programare și implementare a unor algoritmi. Studii de caz folosind PERL în analiza și prelucrarea fișierelor din bazele de date biologice.

Materialele pentru acest curs sunt disponibile la adresa:
https://mail.uaic.ro/~marius.mihasan/teaching/teaching_ro.html
Prezentul curs a fost creat pentru simula și realiza evaluarea on-line în perioda sesiunii.

Curs creat pentru activitatile de evaluare asociate disciplinei SMMI. Materialele pentru acest curs sunt disponibile la adresa:
https://mail.uaic.ro/~marius.mihasan/teaching/teaching_ro.html
Prezentul curs a fost creat pentru simula și realiza evaluarea on-line în perioda sesiunii.

Materialele pentru acest curs sunt disponibile la adresa:
https://mail.uaic.ro/~marius.mihasan/teaching/teaching_ro.html
Prezentul curs a fost creat pentru simula și realiza evaluarea on-line în perioda sesiunii.

Cursul "Didactica Specialităţii" este destinat studentilor din ciclcul de licenţă de la Facultatea de Biologie.

Cursul se adresează în primul rând studenţilor care urmează modulul de pregătire psihopedagogică privind formarea iniţială a studenţilor pentru profesionalizarea didactică, prin programele educative propuse de către Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic. În acelaşi timp, însă, conţinuturile teoretice  pot fi invitaţii adresate tuturor celor interesaţi de studiul Pedagogiei (elevi, profesori de specialitate, profesori înscrişi în module educaţionale de perfecţionare / formare continuă).
Teme:
1. Statutul epistemologic al pedagogiei. Etape în constituirea pedagogie ca ştiinţă. Pedagogia ca ştiinţă şi artă. Sistemul ştiinţelor pedagogice/ale educaţiei. Relaţia pedagogiei cu alte ştiinţe.
2. Evoluţia conceptului de educatie. Caracteristici şi funcţii ale educaţiei. Posibilitatea educaţiei. Formele şi dimensiunile (clasice şi „noile educaţii”) ale educaţiei. Caracteristici ale educaţiei contemporane.
3. Dimensiuni ale educației: intelectuală, morală, estetică, fizică
4. Conceptul de curriculum;tipuri de curriculum, reforma curriculară în Romania
5. Obiectivele educației: clasificări, exemplificări
6. Continuturile educației și documentele curriculare (planul cadru, programa, manualul)
7. Curriculumul la decizia școlii.


Colocviul de evaluare finală a Modulului psihopedagogic – Nivelul II master 

La această reevaluare se vor prezenta, în mod obligatoriu, toţi cursanţii care nu s-au prezentat la evaluările anterioare.

Evaluarea finală va consta într-un Colocviu. Întrebările comisiei vor viza fundamentarea psihologică, pedagogică şi metodică a materialelor conţinute în portofoliul de practică pedagogică.

Portofoliul de practică pedagogică va conţine:

 • un proiect de lecţie/seminar, la disciplina de specialitate, pentru nivelul învăţământului liceal/universitar;
 • ilustrarea utilizării, în cadrul unor secvenţe de lecţie, a două metode didactice, interactive;
 • un test docimologic (de evaluare) la final de capitol sau semestru care va conține tipuri diferite de itemi.

 • Proiectul privind Învăţământul Secundar (ROSE)
 • Schema de Granturi: SCHEMA DE GRANTURI PENTRU UNIVERSITĂŢI – Programe de vară de tip punte (SGCU– PV)
 • Beneficiar: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Titlul subproiectului: Şcoală de vară pentru Ştiințe: program punte pentru tranziția de la liceu la universitate (Vara Ştiințelor)
 • Acord de grant nr. 122/SGU/PV/II din 07.05.2019

 • Proiectul privind Învăţământul Secundar (ROSE)
 • Schema de Granturi: SCHEMA DE GRANTURI PENTRU UNIVERSITĂŢI – Programe de vară de tip punte (SGCU– PV)
 • Beneficiar: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Titlul subproiectului: „Vino la Facultatea VERDE” –  Facultatea de Biologie (Proiect AG_PV_03)

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE) SCHEMA DE GRANTURI PENTRU UNIVERSITĂŢI - SGNU - Mare
BENEFICIAR: "Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
TITLUL PROIECTULUI: "Creșterea promovabilității studenților biologi la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași (CPSB-UAIC)
AG_156/SGU/NCII din 10.09.2019

Obiective generale

 • Informarea şi sensibilizarea unui număr de 240 de studenţi de licenţă în următorii 3 ani de proiect cu privire la riscurile abandonului în primul an de studiu şi oportunităţile oferite în vederea evitării acestuia.
 • Sprijinirea academică prin programe remediale, îndrumare şi tutorat a unui număr de 240 de studenţi cu risc ridicat de abandon în primul an de studii de licenţă pe perioada implementării proiectului.
 • Sprijinirea profesională şi orientarea în carieră a unui număr de 240 de studenţi cu risc ridicat de abandon, în primul an de studii de licenţă, pe perioada implementării proiectului.

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE) SCHEMA DE GRANTURI PENTRU UNIVERSITĂŢI - SGNU - Mare
BENEFICIAR: "Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
TITLUL PROIECTULUI: "Creșterea promovabilității studenților biologi la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași (CPSB-UAIC)
AG_156/SGU/NCII din 10.09.2019

Obiective generale

 • Informarea şi sensibilizarea unui număr de 240 de studenţi de licenţă în următorii 3 ani de proiect cu privire la riscurile abandonului în primul an de studiu şi oportunităţile oferite în vederea evitării acestuia.
 • Sprijinirea academică prin programe remediale, îndrumare şi tutorat a unui număr de 240 de studenţi cu risc ridicat de abandon în primul an de studii de licenţă pe perioada implementării proiectului.
 • Sprijinirea profesională şi orientarea în carieră a unui număr de 240 de studenţi cu risc ridicat de abandon, în primul an de studii de licenţă, pe perioada implementării proiectului.

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE) SCHEMA DE GRANTURI PENTRU UNIVERSITĂŢI - SGNU - Mare
BENEFICIAR: "Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
TITLUL PROIECTULUI: "Creșterea promovabilității studenților biologi la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași (CPSB-UAIC)
AG_156/SGU/NCII din 10.09.2019

Obiective generale

 • Informarea şi sensibilizarea unui număr de 240 de studenţi de licenţă în următorii 3 ani de proiect cu privire la riscurile abandonului în primul an de studiu şi oportunităţile oferite în vederea evitării acestuia.
 • Sprijinirea academică prin programe remediale, îndrumare şi tutorat a unui număr de 240 de studenţi cu risc ridicat de abandon în primul an de studii de licenţă pe perioada implementării proiectului.
 • Sprijinirea profesională şi orientarea în carieră a unui număr de 240 de studenţi cu risc ridicat de abandon, în primul an de studii de licenţă, pe perioada implementării proiectului.